Cantidad de especies encontradas : 4

Glossy Ibis
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
Green Ibis
Green Ibis
Mesembrinibis cayennensis
White Ibis
White Ibis
Eudocimus albus
White-faced Ibis
White-faced Ibis
Plegadis chihi